PRŮCHOD PACIENTŮ pohotovostním oddělením nemocnice

Kapitola z p?ipravovaného návrhu „Národního programu neodkladné zdravotní pé?e v ?eské republice“

Pacienti mohou na Pohotovost dorazit r?znými cestami:

  1. mohou být p?ivezeni vozem Zdravotnické záchranné služby (ZZS),
  2. nebo mohou být doporu?eni praktickým léka?em, nebo ambulantním specialistou,
  3. nebo se mohou dostavit sami, pokud se tak rozhodnou.

Nejd?íve se pacient zaregistruje na Recepci.

Pokud pacient p?ijde na Pohotovost sám, administrativní pracovník Pohotovosti s ním provede obecnou registraci (jméno, datum narození, zdravotní pojiš?ovna, konkrétní detaily související s neodkladným zdravotním stavem).

Od každého pacienta, který se dostaví na Pohotovost o své vlastní v?li, je vybrán stanovený regula?ní poplatek (t.?. regula?ní poplatek ?iní 90,- K?). Existují výjimky a omezení platby dané politickou dohodou (d?ti, senio?i, chronicky nemocní). Všichni pacienti, které na Pohotovost odešle jejich praktický léka? k neodkladnému vyšet?ení, regula?ní poplatek rovn?ž nehradí (návrh).

Následn? pacienta vyšet?í zkušená zdravotní sestra.

Toto vyšet?ení se nazývá TRIAGE (t?íd?ní) a jeho smyslem je ihned rozpoznat pacienty, kte?í jsou vážn? nemocní a kte?í musí být ošet?eni co nejd?íve. Pro praxi pohotovostních odd?lení v ?eské republice navrhujeme mezinárodn? uznávaný a dlouholetou praxí prov??ený Manchester Triage System (MTS).

Kdy pacienta vyšet?í pohotovostní léka??

Pohotovostním léka?em jsou pacienti vyšet?ováni v závislosti na mí?e naléhavosti zdravotního stavu spíše než na skute?nosti, kdy pacienti dorazili na Pohotovost. Je t?eba z?eteln? zopakovat, že pacienti s více závažnými p?íznaky jsou lé?eni d?íve než pacienti s mén? závažnými p?íznaky onemocn?ní nebo poran?ní. O po?adí ošet?ení pacient? na Pohotovosti rozhoduje t?ídící sestra, eventuáln? pohotovostní léka?.

?ekárna je vstupním místem pacient? na Pohotovost. Za jejími dve?mi v dalších prostorách pohotovostního odd?lení se odehrává spousta aktivit a medicínských intervencí, o kterých lidé, ?ekající v ?ekárn?, ?asto nemají ani p?edstavu a rovn?ž jim není nic známo o tom, jak moc je zam?stnaný team pracovník? Pohotovosti. Pokud se v pr?b?hu ?ekání na ošet?ení p?íznaky zdravotního postižení, po již provedeném t?íd?ní, zhorší, pacienti mají ihned informovat t?ídící sestru. Ta posoudí, zda se zm?nilo pacientovo t?ídící kritérium naléhavosti ošet?ení. Ke zjišt?ní p?í?iny poruchy zdraví pacienta m?že být nezbytné provést n?které diagnostické testy a lé?ebné postupy. Jakmile jsou výsledky kompletní, vše s pacientem probere pohotovostní léka?. N?kdy musí léka?i a sestry Pohotovosti náhle p?erušit ošet?ování a v?novat se naléhav?jšímu p?ípadu. Ošet?ení bude pokra?ovat co nejd?íve, jakmile to jiné naléhavé p?ípady umožní.

V tomto bod? pobytu na Pohotovosti pacienti obdrží plán dalšího postupu:

Jakmile je u?in?no rozhodnutí o p?ijetí do nemocnice, dispe?er nemocni?ních l?žek za?ne zajiš?ovat a p?ipravovat vhodné l?žko na p?íslušném odd?lení nemocnice.              To m?že chvíli trvat. B?hem této doby bude lé?ba ješt? n?jakou dobu pokra?ovat               na pohotovostním odd?lení. I když je vynaloženo veškeré úsilí na zefektivn?ní tohoto procesu, m?že p?esto dojít ke zna?ným zpožd?ním, které m?že být dáno napln?ností nemocnice, napln?ností pohotovostního odd?lení ?i složitostí ?ešených p?ípad?.

Cílem ?eských pohotovostních odd?lení je, aby všichni pacienti byli p?ijati nebo propušt?ní nejpozd?ji do 4 hodin od p?íjezdu (návrh). To je v souladu se zdravotní politikou na pohotovostních odd?leních nap?. v UK nebo Irsku, jakož i v dalších zemích s moderní organizací neodkladné zdravotní pé?e.

Pacienti mohou strávit na Pohotovosti i n?kolik hodin, zejména když k vy?ešení jejich zdravotních problém? je t?eba speciálních laboratorních test?, diagnostického zobrazování, nebo vyšet?ení dalšími specialisty.

Je t?eba si uv?domit, že v?tšina pacient? p?ichází na Pohotovost z podstaty v?ci neohlášená. Pé?e poskytovaná na pohotovostním odd?lení bude mít vždy epizodické zpožd?ní, a to bez ohledu na to, jak dob?e jsou tato odd?lení organizována.

Bohužel pohotovostní odd?lení nikdy nebudou mít možnost poskytovat pacient?m pé?i „na ?as“. Tyto ?asové prodlevy mohou souviset s p?epln?ností Pohotovosti, ale také s personálními otázkami, nebo též s nedostate?nou podporou a spoluprací od ostatních odd?lení nemocnice.

Observa?ní l?žka

Existují pacienti s takovými medicínskými problémy, jejichž diagnostické do?ešení m?že trvat delší dobu než avizované 4 hodiny. Tito pacienti jsou v rámci pohotovostního odd?lení p?ekládání na observa?ní l?žka (angl. C.D.U. = Clinical Decision Unit), kde mohou být dále sledováni, diagnostikováni a lé?eni po dobu 24 až 48 hodin. Do této doby je z?ejmé, zda budou takoví pacienti p?ijati do nemocnice, nebo propušt?ni.

Kdy navštívit Pohotovost?

Pohotovostní léka?i z praxe dob?e znají, že pro pacienty m?že být velmi t?žké rozhodnout se, zda p?íznaky, které poci?ují u sebe, nebo které vidí u svých blízkých, jsou skute?n? neodkladné. Pokud si pacienti, nebo jejich rodinní p?íslušníci, myslí, že pot?ebují neodkladnou zdravotní pé?i, mohou se dostavit na Pohotovost ihned a zde budou vyšet?eni odpovídajícím zp?sobem. Ve spole?nosti vždy bude existovat cca  5-10% nep?izp?sobivých jedinc?, kte?í budou zneužívat jakýkoliv systém. To nás ale nesmí odradit poskytovat racionální a adekvátní pé?i normáln? se chovající v?tšin? ob?an?.

Má pacient s nov? se objevivším zdravotním problémem nejd?íve zajít ke svému praktikovi, nebo jít rovnou na Pohotovost?

Praktický léka? je tou nejvhodn?jší osobou, která m?že pacient?m pomoci s jejich zdravotními problémy. Praktického léka?e je vhodné navštívit zejména s déle trvajícími zdravotními problémy. Ten rozhodne, zda je možné další vyšet?ení provád?t v jeho režii, nebo zda je pro pacienta lepší navštívit nejbližší Pohotovost, nebo specialistu. Pokud má pacient doporu?ující dopis od svého praktika, p?i registraci na Pohotovosti nemusí zaplatit regula?ní poplatek (návrh).

 

Naopak na Pohotovost je vhodné zajít p?ímo s náhle se objevivšími problémy, které ?asto vyžadují neodkladnou lé?bu v nemocnici. Pokud se ob?ané domnívají, že jejich zdravotní stav je, nebo m?že se stát, život ohrožujícím, potom nech? volají ihned zdravotnickou záchrannou službu na bezplatném telefonním ?ísle 155, nebo univerzální tís?ové ?íslo, platné v celé EU, 112. Po propušt?ní z Pohotovosti je nezbytné, aby pacienti p?edávali zprávy o ošet?ení svým praktickým léka??m k další pokra?ující pé?i.

© 2018, ?eská skupina pro akademickou pohotovostní medicínu

                                                                                                                                     

Kontakt: MUDr. Vít Mare?ek, e-mail: vitmarecek7@gmail.com.  Mobil: 777 408 940

Verse 20180308

 

 

 


EmergencyCare.cz