PRŮCHOD PACIENTŮ pohotovostním oddělením nemocnice

Kapitola z připravovaného návrhu „Národního programu neodkladné zdravotní péče v České republice“

Pacienti mohou na Pohotovost dorazit různými cestami:

  1. mohou být přivezeni vozem Zdravotnické záchranné služby (ZZS),
  2. nebo mohou být doporučeni praktickým lékařem, nebo ambulantním specialistou,
  3. nebo se mohou dostavit sami, pokud se tak rozhodnou.

Nejdříve se pacient zaregistruje na Recepci.

Pokud pacient přijde na Pohotovost sám, administrativní pracovník Pohotovosti s ním provede obecnou registraci (jméno, datum narození, zdravotní pojišťovna, konkrétní detaily související s neodkladným zdravotním stavem).

Od každého pacienta, který se dostaví na Pohotovost o své vlastní vůli, je vybrán stanovený regulační poplatek (t.č. regulační poplatek činí 90,- Kč). Existují výjimky a omezení platby dané politickou dohodou (děti, senioři, chronicky nemocní). Všichni pacienti, které na Pohotovost odešle jejich praktický lékař k neodkladnému vyšetření, regulační poplatek rovněž nehradí (návrh).

Následně pacienta vyšetří zkušená zdravotní sestra.

Toto vyšetření se nazývá TRIAGE (třídění) a jeho smyslem je ihned rozpoznat pacienty, kteří jsou vážně nemocní a kteří musí být ošetřeni co nejdříve. Pro praxi pohotovostních oddělení v České republice navrhujeme mezinárodně uznávaný a dlouholetou praxí prověřený Manchester Triage System (MTS).

Kdy pacienta vyšetří pohotovostní lékař?

Pohotovostním lékařem jsou pacienti vyšetřováni v závislosti na míře naléhavosti zdravotního stavu spíše než na skutečnosti, kdy pacienti dorazili na Pohotovost. Je třeba zřetelně zopakovat, že pacienti s více závažnými příznaky jsou léčeni dříve než pacienti s méně závažnými příznaky onemocnění nebo poranění. O pořadí ošetření pacientů na Pohotovosti rozhoduje třídící sestra, eventuálně pohotovostní lékař.

Čekárna je vstupním místem pacientů na Pohotovost. Za jejími dveřmi v dalších prostorách pohotovostního oddělení se odehrává spousta aktivit a medicínských intervencí, o kterých lidé, čekající v čekárně, často nemají ani představu a rovněž jim není nic známo o tom, jak moc je zaměstnaný team pracovníků Pohotovosti. Pokud se v průběhu čekání na ošetření příznaky zdravotního postižení, po již provedeném třídění, zhorší, pacienti mají ihned informovat třídící sestru. Ta posoudí, zda se změnilo pacientovo třídící kritérium naléhavosti ošetření. Ke zjištění příčiny poruchy zdraví pacienta může být nezbytné provést některé diagnostické testy a léčebné postupy. Jakmile jsou výsledky kompletní, vše s pacientem probere pohotovostní lékař. Někdy musí lékaři a sestry Pohotovosti náhle přerušit ošetřování a věnovat se naléhavějšímu případu. Ošetření bude pokračovat co nejdříve, jakmile to jiné naléhavé případy umožní.

V tomto bodě pobytu na Pohotovosti pacienti obdrží plán dalšího postupu:

Jakmile je učiněno rozhodnutí o přijetí do nemocnice, dispečer nemocničních lůžek začne zajišťovat a připravovat vhodné lůžko na příslušném oddělení nemocnice.              To může chvíli trvat. Během této doby bude léčba ještě nějakou dobu pokračovat               na pohotovostním oddělení. I když je vynaloženo veškeré úsilí na zefektivnění tohoto procesu, může přesto dojít ke značným zpožděním, které může být dáno naplněností nemocnice, naplněností pohotovostního oddělení či složitostí řešených případů.

Cílem českých pohotovostních oddělení je, aby všichni pacienti byli přijati nebo propuštění nejpozději do 4 hodin od příjezdu (návrh). To je v souladu se zdravotní politikou na pohotovostních odděleních např. v UK nebo Irsku, jakož i v dalších zemích s moderní organizací neodkladné zdravotní péče.

Pacienti mohou strávit na Pohotovosti i několik hodin, zejména když k vyřešení jejich zdravotních problémů je třeba speciálních laboratorních testů, diagnostického zobrazování, nebo vyšetření dalšími specialisty.

Je třeba si uvědomit, že většina pacientů přichází na Pohotovost z podstaty věci neohlášená. Péče poskytovaná na pohotovostním oddělení bude mít vždy epizodické zpoždění, a to bez ohledu na to, jak dobře jsou tato oddělení organizována.

Bohužel pohotovostní oddělení nikdy nebudou mít možnost poskytovat pacientům péči „na čas“. Tyto časové prodlevy mohou souviset s přeplněností Pohotovosti, ale také s personálními otázkami, nebo též s nedostatečnou podporou a spoluprací od ostatních oddělení nemocnice.

Observační lůžka

Existují pacienti s takovými medicínskými problémy, jejichž diagnostické dořešení může trvat delší dobu než avizované 4 hodiny. Tito pacienti jsou v rámci pohotovostního oddělení překládání na observační lůžka (angl. C.D.U. = Clinical Decision Unit), kde mohou být dále sledováni, diagnostikováni a léčeni po dobu 24 až 48 hodin. Do této doby je zřejmé, zda budou takoví pacienti přijati do nemocnice, nebo propuštěni.

Kdy navštívit Pohotovost?

Pohotovostní lékaři z praxe dobře znají, že pro pacienty může být velmi těžké rozhodnout se, zda příznaky, které pociťují u sebe, nebo které vidí u svých blízkých, jsou skutečně neodkladné. Pokud si pacienti, nebo jejich rodinní příslušníci, myslí, že potřebují neodkladnou zdravotní péči, mohou se dostavit na Pohotovost ihned a zde budou vyšetřeni odpovídajícím způsobem. Ve společnosti vždy bude existovat cca  5-10% nepřizpůsobivých jedinců, kteří budou zneužívat jakýkoliv systém. To nás ale nesmí odradit poskytovat racionální a adekvátní péči normálně se chovající většině občanů.

Má pacient s nově se objevivším zdravotním problémem nejdříve zajít ke svému praktikovi, nebo jít rovnou na Pohotovost?

Praktický lékař je tou nejvhodnější osobou, která může pacientům pomoci s jejich zdravotními problémy. Praktického lékaře je vhodné navštívit zejména s déle trvajícími zdravotními problémy. Ten rozhodne, zda je možné další vyšetření provádět v jeho režii, nebo zda je pro pacienta lepší navštívit nejbližší Pohotovost, nebo specialistu. Pokud má pacient doporučující dopis od svého praktika, při registraci na Pohotovosti nemusí zaplatit regulační poplatek (návrh).

 

Naopak na Pohotovost je vhodné zajít přímo s náhle se objevivšími problémy, které často vyžadují neodkladnou léčbu v nemocnici. Pokud se občané domnívají, že jejich zdravotní stav je, nebo může se stát, život ohrožujícím, potom nechť volají ihned zdravotnickou záchrannou službu na bezplatném telefonním čísle 155, nebo univerzální tísňové číslo, platné v celé EU, 112. Po propuštění z Pohotovosti je nezbytné, aby pacienti předávali zprávy o ošetření svým praktickým lékařům k další pokračující péči.

© 2018, Česká skupina pro akademickou pohotovostní medicínu

                                                                                                                                     

Kontakt: MUDr. Vít Mareček, e-mail: vitmarecek7@gmail.com.  Mobil: 777 408 940

Verse 20180308

 

 

 


EmergencyCare.cz